Pedagogisten linjausten solahtaminen osaksi arkea

16.06.2022, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Virpi Slotte

Kiinteistöalan johtavana kouluttaja Kiinko tarjoaa laajan valikoiman erilaista jatko-, täydennys- sekä yrityskoulutusta. Avullamme tieto jalostuu taidoksi, toiminnaksi ja tuloksiksi. Tämä on suuri lupaus, mutta muotoilu on vuosien saatossa kehittynyt aktiivisesta muuttamisesta uuden ajattelun tuottamiseen – avullamme ja yhdessä. Dynaaminen yhteistyö työelämän, alan asiantuntijoiden ja kouluttajien kanssa vastaakin monen muutosvoiman aiheuttamaan osaamistarpeeseen. Tätä tukee vahvasti myös yhtenäinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta. Oppimista ohjaava visio luo alustan keskusteluille ja yhteisille onnistumisille.

Pedagoginen strategia ohjaa Kiinkon vision saavuttamista 

Lähtökohtana toiminnassamme on osaavien ammattilaisten tuottaminen kiinteistö- ja rakentamisalan monipuolisiin työtehtäviin. Tämän suunnan toteuttamiseksi kirjoitimme Kiinkon pedagogisen strategian täysin uusiksi. Sen avulla ohjaamme ja johdamme yhtenäisesti oppimista, ennakoimme tulevaa ja osallistamme alan toimijat oppimistapahtumiin monin tavoin. Tekeminen on pedagogisesti perusteltua. Henkilöstö suunnittelee koulutusten sisällön ja toteutuksen yhdessä kouluttajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kouluttajat ovat alan asiantuntijoita, joilla on kyky ja halu välittää osaamistaan muille. Yhdessä peilaamme ja sanoitamme opiskelijan kanssa tehtyä ja opittua suhteessa osaamistavoitteisiin ja työelämän tarpeisiin.

Pedagogisia linjausten jalkauttaminen

Jotta pedagogiset linjaukset solahtaisivat osaksi arjen toimintaa, niiden edellyttämistä toimista on hyvä jakaa ajatuksia, toiveita ja näkemyksiä. Kiinkossa järjestimme yhteisiä työpajoja, joissa keskustelimme oppimiseen liittyvistä teemoista osallistavasti tarkoituksena yhteisen merkityksen luomiseen. Näin toimien voitiin ottaa huomioon useita näkökulmia, jolloin nähtiin, mikä muuttuu ja mitä seuraavaksi tarvitaan. Jokainen on sokea jollekin asialle, ja tällainen yhteinen prosessointi mahdollisti kokonaiskuvan piirtymisen oikein ja kaikkien mahdollisuuksien esiin saamisen. Tällöin tavoitteet ja niiden merkitys on entistä helpompi sitoa osaksi omaa työtä ja saavuttaa tuloksia. 

Yhden työpajan järjestimme samalla Howspace-työtilaa pilotoiden. Ystävällinen palveluntarjoajan edustaja avusti sivuston rakentamisessa ja latasi sinne valmiiksi Kiinkon sivuilta pedagogisen strategian. Muokatessasi sivustoa sinisellä taustavärillä huomasin, että hän oli liittänyt mukaan vanhan, lähes 10 vuoden takaisen strategiakuvan. Ensiksi ajattelin poistaa sen, mutta pienen hetken jälkeen päätinkin jättää kuvan ja kysyä sen sijaan sitä, onko sisältö muuttunut ja jos on, missä määrin.

Otsikolla jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja sinistä saimme hyvin esille sen, miten pedagogiset käytänteet elävät ajassa. Käsitys oppimisen luonteesta ja siitä, miten se tapahtuu ei ole juurikaan muuttunut. Uutta tutkimustietoa digitaalisuuden ja muun toimintaympäristön tuomista muutoksista käyttäytymiseemme ilmestyy sen sijaan jatkuvasti. Niiden pohjalta kehitetään uusia osallistamisen ja osallistumisen muotoja, joilla on selkeä yhteys tapoihin, joilla oppimista on tarkoituksenmukaisinta organisoida.

Uuden oppiminen on tulevaisuuden tärkein taito

Tämä tuli esille, kun kiinkolaisilta tiedusteltiin mistä oppimiseen liittyvistä asioista pitäisi heidän mielestään keskustella enemmän. Valmius oppia, ottaa uusia tilanteita haltuun ja pysyä mukana työelämän muuttuvissa olosuhteissa ovat nykypäivän asiantuntijoille tärkeä osa ammattitaitoa. Yhteistä on se, että jokainen työssäkäyvä aikuisopiskelija on aktiivinen toimija, joka voi itse kehittää tulevaisuuden työelämätaitojaan ja ottaa vastuun oman osaamisen kehittämisestä.

Työelämän ja ammattien muutoksessa parhaiten auttavat tiimityö- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja kyky toimia moniammatillisissa verkostoissa. Niin ihmisten kohtaaminen, kestävä kehityksen mukainen toiminta kuin digitalisaatio ovat yhtä lailla opiskelun keskiössä.

Kiinkossa luomme tilaa käsitellä yhdessä alan eri toimijoiden hankkimia tietoja ja kokemuksia siten, että erilaiset näkökulmat pääsevät esille. Opiskelijoita valmennetaan kokonaisvaltaiseen vastuun kantamiseen omasta oppimisprosessista, jolloin tieto ja oppimiskokemukset jalostuvat työn imuksi, arjen oivalluksiksi ja myönteisiksi vaikutuksiksi. Toiminnassa korostuu ohjauksellinen ote. Läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys on suuri, ja siitä pidetään huolen - vaikka osaamisen hankkimisen suoritusaika ja -paikka vaihtelevat opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Oppimista tapahtuu kaikkialla

Näemme oppimisen Kiinkossa laaja-alaisena ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvana prosessina. Oppimisympäristöt muodostuvat fyysistä tiloista, digitaalisuudesta sekä sosiaalisista oppimis- ja työelämäympäristöistä. Kiinkon fyysiset tilat houkuttelevat kokontumaan, kohtaamaan ja tutustumaan erilaisilla kokemustaustoilla tulevia kiinteistöalan opiskelijoita, henkilökuntaa ja asiantuntijakouluttajia.

Toimiva ja käytettävä digitaalisuus on luonteva osa jokapäiväistä toimintaamme. Kehitämme fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä tukemaan pedagogisia kokeiluja. Niiden ytimessä ovat läsnäolon tuntu, eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, tiedon jakamisen ja yhdessä rakentamisen mahdollistaminen. Sosiaalisen kanssakäymisen keskeisinä kulmakivinä toimivat myönteinen oppimisilmapiiri ja oppijayhteisöihin sitoutuminen ja osallisuus. Niitä tukevat Kiinkon arvot: rohkeasti, yhdessä, innostaen, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa oppilaitoksessa.

1. Rohkeus uudistaa koulutuksiamme

Tavoittelemme rohkeasti uutta. Uskallamme kyseenalaistaa ja kysyä, tarttua haasteisiin ja ilmiöihin, tarvittaessa ottaa isojakin askeleita kohti tuntematonta. Liikumme uteliaina myös oman mukavuusalueemme ulkopuolella. Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja opiskelijoiden hyvin yksilölliset tarpeet, opetusmuotojen muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus), yrittäjämaisen työelämän merkityksen ja arvostuksen nousu. Uusia koulutusratkaisuja syntyy, kun uskallamme paremmin yrittää ja välillä myös epäonnistua.

2. Dynaaminen vuorovaikutus työelämän kanssa

Kiinkon menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö vastaa monen muutosvoiman aiheuttamaan osaamistarpeeseen. Se mahdollistaa ennakoinnin koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.  Maailma ei ole valmis ja se onkin erityisen innostavaa – onnistunut matka on meistä jokaisesta kiinni.

3. Yhdessä olemme enemmän

Laadukas koulutus on arvolupaus, joka innostaa kaikkia kiinkolaisia edistämään alan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Uuden työn maailmassa liikutaan joustavasti yli perinteisten rajojen. Se heijastuu myös koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Verkostomaisena toimintana kehitämme vetovoimaisia koulutuksia. Me viemme koko alaa yhdessä eteenpäin.

Koulut voivat jäädä lomalle, mutta oppiminen ei – nähdään taas lomien jälkeen.

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Blogikuvitus

Kirjoita kommentti