Kiinko Tietosuojalausunto

Olemme Kiinkossa sitoutuneet suojaamaan asiakkaittemme yksityisyyttä. Tässä selosteessa olemme kuvanneet oleellisimmat tietosuojaan liittyvät seikat.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojakäytäntöjämme ohjaa Kiinkon tietosuojapolitiikka ja sen toteutumista kehittää ja valvoo Kiinkon tietosuojaorganisaatio.

Yhteystiedot tietosuojaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyvissä asioissa, voit olla meihin yhteydessä.

Kiinko, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
Puhelin: 09 3509 290
sähköposti tietosuoja@kiinko.fi
www.kiinko.fi

Rekisteriselosteet

Kiinko ylläpitää henkilörekistereitä eri tarkoituksiin. Rekisteriselosteissa on kuvattu kunkin rekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, rekisterin tietosisältö, henkilötietojen säilytysaika sekä säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset.

Rekisteriselosteet löytyvät alla olevista linkeistä:

* Opiskelijarekisteri

* Markkinointirekisteri

* Asiakasrekisteri

Kuvaus rekisterien suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilöstömme on perehdytetty tietosuojan huomioimiseen työtehtävissä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein ym. ajanmukaisin teknisin tietoturvatoimenpitein. Tietojärjestelmissä olevat tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.