Vastuullista välitystyötä

06.04.2021, Aihe: Kiinteistöala / Kirjoittaja Virpi Slotte

Kiinteistönvälitysalan ammattilainen tekee vastuullista työtä monipuolisella ja mielenkiintoisella alalla.  Työn itsenäisyys, näkyvien tulosten saavuttaminen ja päätösvalta omasta ajankäytöstä nähdään myönteisinä. Kriittisesti työaikojen epäsäännöllisyy­teen suhtautuu selvästi alle 10 % vastaajista. Tämä ilmeni Kiinkon tekemässä kiinteistövälitysalan ammattilaiset -tutkimuksessa, joka toteutettiin yhdessä alan liittojen KVKL:n ja SKVL:n kanssa.

Kiinteistönvälittäjä ei pelkää haasteita

Moni kokee työnsä tärkeäksi, vaikka ala ja sen nopea kehitys tarjoavat myös haasteita. Tämä näkyy siinä, että nämä seikat eivät vaikuta vastaajan halukkuuteen suositella kiinteistönvälittäjän ammattia muille. Työn haasteellisuutta ei koeta kuitenkaan pelkästään negatiivisena vaan se mainittiin yhdeksi välitystyön parhaiksi puoliksi. Tulokset perustuvat kyselytutkimukseen, johon saatiin 702 vastausta. Kasvua vuoden 2017 vastaajamääriin on peräti 30 %, mikä osaltaan lisää tulosten luotettavuutta.

Kokonaisuutena työn sisällön koki myönteisenä peräti 89 % vastaajista. Osuus on samaa suuruusluok­kaa kuin vuonna 2017 (85 %) vaikka mielekkään ja merkityksellisen työn kokemuksessa on nähtävissä hienoista nousua.

Osaaminen uudelle tasolle 

Kiinteistönvälitysalan ammattilainen kokee yleisesti omaavansa riittävät mahdollisuudet osallistua ammatti­taitonsa kehittämiseen. Vastaajista joka neljällä asiat eivät ole kuitenkaan aivan näin hyvin - joko ajan puutteen tai muiden mahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Alan koulutuksen nähtiin vastavan työelämän tarpeita suhteellisen hyvin (65 %) ja vastanneet kaipasivat monenlaista vahvistusta osaamiseensa.

Osaamistarpeita koettiin olevan henkilökohtaisen palvelun ja jälkimarkkinoinnin merkityksen ymmärtämises­sä sekä siinä, miten niitä hallitaan netissä ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Esille nousivat sekä kilpailukyvyn parantaminen asiakaslähtöisyyttä lisäämällä että tietotekniikkaa hyödyntävät ja lisäarvoa tuottavat palvelut. Kou­lutusta kaivattiin rahanpesuun, johtamiseen, tietosuojaan ja laajasti alan juridiikkaan. Asiakkaiden ohjaamisen tueksi koettiin tarvittavan tietoa rahoituslaitosten toiminnasta sekä asuntojen myyjien yhteistoiminnan mer­kityksestä.

Selvästi yleisimpinä kommentteina mainittiin LKV-pätevyyden hankkimisen tärkeys. Sen pakolliseksi muutta­misen puolesta esitettiin näkemyksiä samoin kuin jopa vaatimuksia kieltää välittäjänimen käyttö niiltä, joilta LKV-pätevyys puuttuu. Perusteluna esitettiin aiheellinen vastakysymys: ”missä muussa ammatissa vaaditaan ammattitaito vain joka toiselta työntekijältä?”

LKV

Koulutuksella enemmän arvostusta

LKV-pätevyyden merkitys nousi esille kerta toisensa jälkeen, myös silloin, kun esille nostettiin keino­ja lisätä alan arvostusta. Kouluttamattomien ja epäpätevien alalla toimivien asuntomyyjien todettiin pilaavat alan mainetta, joka puolestaan vähentää myyjien kiinnostusta käyttää välittäjää. Kuten kuvasta näkyy, tämä ei ole ongelma kokeneiden kiinteistönvälittäjien keskuudessa.

”Mielestäni alalla pitäisi ehdottomasti olla pakollinen myynnin ja asumisen juridiikan peruskoulutus, joka tulisi myös päivittää esim. 5 vuoden välein. Vain ammattitaito takaa menestymisen alalla, rajoit­taa vaihtuvuutta ja luo ammattilaisille heidän ansaitsemansa arvostuksen ja kunnioituksen. AI-pohjainen hinnoitte­lu ei riitä, myyntityössä tarvitaan paljon muutakin.”

Koulutustason ja osaamisen parantaminen nousi esille muissakin yhteyksissä, kuten vertailtaessa alan koulutusta läntiseen naapuriimme:

”Koulutus kunniaan. Olisi hienoa, että alalla ei voisi edes toimia ilman kunnon koulutusta. Tässä raja-alueella toimiessa on monesti ihmetellyt, kuinka tuossa Ruotsin puolella asuntomeklarit on yliopistokoulutuksen käyneet ja tässä Suomen puolella saapi tulla töihin kuka vain, jos vain yritys palkkaa. Koulutus lisää alan arvostusta. Alan arvostus ei ole tässä Suomen puolella oikein häävi.”

Koronanesille nostamia osaamistarpeita 

Reilu 60 % vastaajista kokee, että korona -pandemia on nostanut esiin uusia osaamistarpeita. Yleisemmin esille nostetuissa vastauksissa korostuu monenlaisten sähköisten työkalujen käyttöönotto ja digitalisoitumisen lisääntymisen myötä siihen liittyvä opettelu. Korona vauhditti kehitystä, kuten seuraavasta vastauksesta ilmenee: ”Uusien toimintatapojen implementointi sujui kuin itsestään koronan siivittämänä ja motivoimana.” Seuraavassa lisää vastaajien kuvaamia muutoksia:

Sähköinen kaupanteko on vakiintunut yhdeksi kauppamuodoksi.

Työnkuva on muuttunut enemmän etätyöksi, mutta tehokkuus lisääntynyt merkittävästi.

Digitaaliset työkalut ovat tulleet, enemmän etäpalavereita, videoesittelyjä, digitaalinen kaupankäynti

Projekti some-mainonnasta, joka jatkuu yhä

Yleisesittelyjen poisjäänti on tuonut lisää aikaa asiakashankintaan

Tulevaisuus

Koronan mukanaan tuomia muutoksia

Osaamistarpeiden kasvun lisäksi vastaajat arvioivat koronan tuoneen pysyviä vaikutuksia toimialan työtehtäviin. Merkittävin muutosvoima nähdään kumpuavan digitaalisuudesta. Sen merkitys tulevaisuuden työn kannalta tulee edelleen kasvamaan ja monen toiveissa on keskittyminen vähemmän rutiininomaisiin tehtäviin. Ennen kuin tähän päästään, edessä on paljon työtä, joka näkyi tuloksissa.

Kiinteistönvälittäjistä suurin osa eli 37 % koki työaikansa pidentyneen koronan vaikutuksesta. Samanaikaisesti kuitenkin reilu kolmannes (35 %) kertoi työ­aikojensa säilyneensä suunnitelleen yhtä pitkinä kuin pandemiaa edeltävänä aikana ja joka neljäs ilmoitti työtehtävien tekemiseen käytetyn aikansa vähentyneen pandemian vuoksi. Tästä osuudesta merkille pantavasti kuitenkin vain 8 %:lla työaika oli vähentynyt tuntuvasti (vähintään 20 % kokonaistyöajasta).

Se, missä määrin some ja etäyhteyksien virtuaalisen kanssakäymisen kupla vaatii aitoa ihmiskontaktia, puhutti vastaajia laajasti. Vastaajien mielestä digitaalisuus ei korvaa välittäjän merkityksellisyyttä asuntokaupassa. Luottamuksellisuus ja hyvät henkilökontaktit sekä yhteistyö säilyvät edelleen merkityksellisinä: ”Työtä tehdään entistä enemmän digissä muttei ihmiskontaktia mikään voita.”

Seurantatuloksia 13 vuoden ajalta

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset –kyselytutkimus teetettiin Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja sitä seurasivat vuosien 2011, 2014 ja 2017 seurantatutkimukset. Vuoden 2020- kyselytutkimuksesta ilmenee lukuisia asioita, kuten esimerkiksi se, miten alan ammattilaiset suhtautuvat työssä jaksamiseensa, ansiotasoonsa ja alan tulevaisuuden näkyviin.

Tästä pääset tutustumaan tutkimuksen tuloksiin kokonaisuudessaan.

Välittäjät_ työn sisältö

Asiasanat: kiinteistöala, osaamisen kehittäminen

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Kirjoita kommentti