TULOS – Tulevaisuustieto liiketoiminnan ja osaamisen suunnittelussa

TULOS -hankkeen tavoitteena on tulevaisuustiedon kirkastaminen yrityksille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor, partnereina Finva, Sykli ja Kiinko.

Tulevaisuuden tutkimusta ja ennakointitietoa tuotetaan paljon, mutta sen hyödyntäminen on vielä vähäistä. Hankkeita ja raportteja löytyy, mutta ne jäävät usein lukematta tai kytkemättä käytännön toimintaan.

Tulos-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään eri kokoisille yrityksille, organisaatioille tai yhteisöille käytännönläheisiä menetelmiä soveltaa tulevaisuuden tutkimusta ja ennakointitietoa kilpailukyvyn edistämiseksi. Hankkeessa jaetaan tietoa yleisestä tulevaisuuden tutkimuksesta, kuten mahdollisista rakennemuutoksista sekä alakohtaista ennakointitietoa, joka hyödyttää samalla koko verkostoa. Tavoitteena on samalla jakaa osaamista ja benchmarkata erilaisten osallistujien osaamista ja toimintatapoja. Osallistujien tulevaisuudenkuvia katsotaan mahdollisimman laajasta viitekehyksestä osana liiketoiminnan kehittämistä.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö KIINKOn lisäksi hankkeessa toimivat Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Rastor Oy, joka koordinoi hanketta. Koulutuksen järjestäjät tuovat hankkeeseen mukaan oman toimialansa organisaatiot, yritykset ja taustayhteisöt sekä toimialansa asiantuntemusta ja alakohtaisesti tuotettua jo olemassa olevaa ennakointitietoa yhteisesti jaettavaksi.

Osallistuvien oppilaitosten ja työelämän edustajien tulevaisuudenkuvia katsotaan mahdollisimman laajasta viitekehyksestä osana liiketoiminnan kehittämistä, erityisesti kiinteistöjen kehittymisen, käyttämisen ja rahoittamisen näkökulmasta.

Työelämän tulevaisuuden osaamisen kehittämisen ohjausta suunnataan asiakaslähtöiseen ja monialaiseen suuntaan. Tavoitteena on parantaa Kiinkon koulutussisältöjen ja osaamisen kysynnän kohtaamista työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeessa saadaan tietoa ja osaamista, siitä miten eri toimialojen ennakointitietoa voidaan soveltaa koulutustarjontaan ja koulutusten sisältöihin kiinteistöalalla ja sen verkostoissa. Jatkuvassa muutoksentilassa tämä on ehdoton edellytys laadukkaalle toimimiselle tulevaisuudessa.

 

Hankkeen eteneminen ja tulokset:

1. Tulevaisuustiedon (yleisen ja alakohtaisen) kirkastaminen yrityksille kiinteistöjen kehittämisen, käyttämisen ja rahoituksen näkökulmasta

  • Hankkeeseen osallistuvien ymmärryksen ja tiedon kasvaminen tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta, menetelmistä sekä käytettävistä ennakointityökaluista-Eri toimialojen kohtaaminen ja keskustelu, poikkitieteellinen tieto  ja tulevaisuuden innovointi verkostoitumista hyödyntäen
  • Tiedon jakaminen yli toimialarajojen (esim. ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvän ennakointitiedon hyödyntäminen eri toimialoilla)

2. Tiedon kokoaminen valittujen toimialojen tulevaisuusnäkymiksi

  • Jo olemassa olevaa tulevaisuuden tutkimuksen tietoa ja alakohtaista ennakointitietoa levitetään koulutuksen järjestäjän kautta hankkeen yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja verkostoihin. 
  • Yleisen ja kiinteistöalan ennakointitiedon kokoaminen organisaation tulevaisuusstrategian pohjalle

3. Toimintamallin luominen

  • Kiinko osallistuu hankkeen toimintamallin suunnitteluun ja kehittämiseen ja edistää sen käytön hyödyntämistä kiinteistöalalla tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen koulutuksessa.
  • Mallin kautta olemassa olevasta ennakointitiedosta ja menetelmistä organisaatiot osaavat poimia olennaisen, omaan toimialaansa sopivan tiedon ja laatia tämän pohjalta toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja toimenpiteet. Organisaatioissa luodaan hankkeen sisällä tulevaisuusstrategia osana liiketoiminnan ja osaamisen kehittämistä.
  • Toimintamallin luomisen yhteydessä arvioidaan sen toimivuutta ja jatkokehittämistarvetta.

Lisätietoja hankkeesta:

Virpi Slotte
Kehityspäällikkö
0400 641 007
virpi.slotte@kiinko.fi