OSAKE-hankeen loppupäätelmä

OSAKE-hankkeessa kehitettiin isännöintiyrityksien osaamisen johtamista välittämällä tietoutta sekä luomalla pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen malli ja työkaluja. Isännöintiyrityksissä tarvitaan osaamisen johtamiseen lisää suunnitelmallisuutta ja strategista ajattelua.

Osake

Hanke sai rahoitusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä osana Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Hankeen toiminta alkoi kesällä 2011 ja jatkui vuoden 2012 loppuun.

OSAKE-hanke antoi mahdollisuuden paneutua osaamisen johtamisen teoriaan. Hanke järjesti luentosarjan, jossa käsiteltiin osaamisen johtamisen teoriaa ja tulevaisuuden vaatimuksia osaamiselle. Hankkeen työpajoissa määriteltiin isännöintiyrityksen osaamisvaatimuksien perusrunko, jossa keskityttiin koko isännöintiyrityksen avainosaamisiin.

Työskentely hankkeessa perustui osallistuvien yritysten vapaaehtoisuuteen. Järjestöt ja liitot toivat hankkeeseen tietoa toimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja tutkittua tietoa alasta sekä levittivät hankkeen tuloksia.

Johda osaamista hallitusti

Asiantuntijayhteisön on huolehdittava tärkeimmästä pääomastaan, osaamisestaan. Osaaminen on todettu tärkeäksi kilpailutekijäksi nopeasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä. Osaaminen ja sen johtaminen on kriittinen menestystekijä, henkilöstön ikärakenteen muutos isännöintialalla pakottaa yritykset kilpailemaan työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta.

Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Osaamisen johtaminen pitää sisällään sekä organisaation että henkilöstön osaamisen systemaattisen arvioinnin ja pitkän aikavälin kehittämisen toiminnan tavoitteista lähtien.

Osaamisen johtaminen osana strategiaprosessia

Strategian laatimisen ja toteuttamisen tarkoituksena on taata organisaation menestyminen tulevaisuudessa, useimmiten pyritään erottumaan kilpailijoista ja valitsemaan mitä teemme ja mitä emme tee. Kun yrityksen tavoite/visio/strategia on laadittu, on yrityksen määriteltävä millaista osaamista tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan, miten hyödyntää olemassa oleva osaaminen, miten kehittää sitä ja millaisia uusia kykyjä yritykseen mahdollisesti tarvitaan.

Yrityksen lähtiessä tunnistamaan osaamistaan, on sen määriteltävä osaamistarpeensa, nykyisen, strategialähtöisen sekä pitkän aikavälin näkökulmista. Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä on menossa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama TULOS-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa organisaatioille toimintamalli, jolla voidaan arvioida ja suunnitella omaa liiketoimintaa ja osaamisen kehittämistä eri alojen ennakointitietoa hyödyntäen.

Osaamisen johtamisen prosessi

Yrityksen menestyminen edellyttää osaamisen ymmärtämistä voimavarana, jolla varmistetaan keskeisten tavoitteiden saavuttaminen ja organisaation uudistuminen. Toiminnan suunnittelu on rakennettava henkilöstöpoliittisille linjauksille, osaamiselle ja sen kehittämiselle.

Yrityksen osaamisen johtamisen prosessi alkaa yrityksen strategiassa määritellyiden tavoitteiden avaamisesta yrityksen ydinosaamiseksi, osaamisalueiksi ja osaamiseksi. Yrityksen tulee määritellä itselleen 4-7 ydinosaamista (= yrityksen liiketoimintastrategian ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisinta osaamista (toimintatapa), joka on sidoksissa kilpailuetuun sekä nykyiseen että tulevaan), 10-30 osaamisaluetta ja osaamisia max 200 kpl. Osake hankkeen tavoitteena oli antaa isännöintiyrityksille tietoa osaamisvaatimuksista, jotka niihin nykyään sekä tulevaisuudessa kohdistuu. Isännöintiyrityksen osaamisvaatimukset jaettiin hankkeessa viiteen osa-alueeseen:

 • Isännöinti yrityksen johtaminen
 • Hallinto
 • Talous
 • Elinkaari
 • Asiakkuus

Hankkeen aikana laadittiin malliksi exel-pohjainen osaamisvaatimuksien perusrunko, jota yritykset voivat käyttää pohjana laatiessaan omaa osaamiskarttaa, joka vastaa yrityksen strategiaa. Hankkeessa määritellyt osaamisvaatimukset ovat avainosaamisia, jotka kaikilla isännöintiyrityksellä tulisi olla hyvin hallussa. (avainosaaminen = kaikki osaaminen jota yrityksen toimiminen edellyttää)

Osaamisen kehittämisen menetelmät

Isännöintialalla yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, ja vain harvassa yrityksessä on henkilöstöasioihin keskittynyttä asiantuntijaa tai yksikköä. Osaamista yrityksissä kehitetään jatkuvasti, mutta kehittämistä ei aina ole tehty ja dokumentoitu järjestelmällisesti. Usein isännöitsijänä toimivan yrittäjän työaika menee päivittäisten asioiden johtamisessa. Strategiseen suunnitteluun ja kokonaisuuksien johtamiseen jää vähän aikaa. Tämä näkyy isännöintiyrityksien henkilöstöjohtamisessa siten, etteivät kaikki yritykset ole laatineet henkilöstölle koulutus- ja/tai kehittämissuunnitelmaa tai edes luoneet käytäntöä kehityskeskusteluille.

Jotta yritys pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan osaamisvaatimuksiin, tulee osaamisen kehittämiselle etsiä sopivat menetelmät. Kaikki sovitut toimet kirjataan ylös, jolloin niiden toteutumista voidaan seurata. Yrityksien olisi hyvä liittää osaamisen kehittäminen osaksi vuosisuunnitteluaan. Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen on mahdollista esim. kehityskeskusteluissa tai yhteistoimintamenettelyssä.

Osaamisen ylläpito ja kehittäminen organisaatiossa edellyttää jatkuvaa osaamisen arviointia ja kehittämistä. Osake-hankkeeseen osallistuneiden yrityksien henkilökunnalle tehtiin nettipohjainen osaamiskartoituskysely, joka perustui laadittuun osaamisvaatimuksien perusrunkoon. Yritykset saivat käyttöönsä oman yrityksensä henkilökohtaiset osaamisprofiilit, koko yrityksen yhteenvedot eri osaamisalueista. Yritykset pystyivät tutustumaan ja analysoimaan omia tuloksiaan sekä käyttämään osaamisprofiileita yksilö- ja tiimikehityskeskustelujen pohjana. Yritykset saivat myös hyvää lisätietoa henkilöstösuunnitelmiinsa.

Osake-hanke tuotti myös kehityskeskustelumallin, jota jokainen yritys voi hyödyntää muokatessaan omaa kehityskeskustelurunkoa. Kehityskeskusteluja tarvitaan johtamisen perusosaksi, niiden avulla varmistetaan, että yritykselle tarpeelliset asiat ovat tavoittaneet organisaation jokaisen ihmisen. Lisäksi kehityskeskustelu antaa mahdollisuuden saada kokonaiskuva henkilöstön suoriutumisesta, odotuksista ja tarpeista. Osaamisen johtamisessa kehityskeskutelut ovat avainasemassa osaamisen arvioinnille sekä tulevaisuuden osaamisien suunnitelmallisuudelle. Onnistuessaan kehityskeskustelu edistää erinomaisen työsuorituksen syntymistä, työntekijän sitoutumista työhön ja työhyvinvoinnin kasvua.

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten toimintaympäristössämme moni muukin asia. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy on aktiivisesti mukana muutoksessa: tukemassa työyhteisöjä ja johtamista sekä edistämässä uusien menetelmien käyttöä.

Lisätietoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Tiia Bueno Vecino, HR- ja koulutuskoordinaattori, puh. 0400127248, tiia.bueno@kiinko.fi 

Hankkeessa mukana olleet järjestöt ja liitot:

 • Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.
 • Suomen Isännöintiliitto ry
 • Suomen Kiinteistöliitto ry

Hankkeessa mukana olleet yritykset:

 • Hakunilan Huolto Oy
 • Isännöinti Jouko Lahti Oy
 • Isännöintikeskus Tampere Oy
 • Isännöintiverkko Oy
 • Isännöitsijäkonttori Oy
 • Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy
 • Isännöitsijätoimisto Tiina Vehkakoski-Helén Ky
 • Karakallion Huolto Oy
 • Kiinteistö- ja huoltotoimi Oy
 • Pirkan Isännöintikeskus Oy
 • Pirmax Oy
 • Realco Oy
 • Reim Group Oy
 • Verkkoisännöinti.fi Oy

 

Uudenmaan ELY-keskus