Osaamistarpeiden ennakointihanke kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille - TYKE

Osaamistarpeiden ennakointihanke kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille on Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä kehityshanke. Pitkän ajan tavoitteena on kehittää yrityksille ja yhteisöille osaamisen kartoittamisen ja yrityksen kehityskyvyn mittaamisen välineitä. Osaamiskartoituksista kootaan tietokanta, joka on avoin kaikille käyttäjille. Opetushallitus on rahoittanut hanketta vuosina 2006 – 2009.

Hanketta on toteutettu vaiheittain eri muodoissa. Aluksi teetettiin Kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuusluotaus, jossa verkkohaastattelulla selvitettiin alan asiantuntijoiden näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Verkkohaastattelun tulosten pohjalta laadittiin erilaisia skenaarioita ja käytiin niitä läpi toimialan asiantuntijoista kootuissa pienpaneeleissa. Verkkohaastattelun toteutti Fountain Park ja toimialapaneelit toteutettiin yhdessä RAKLIn kanssa.

Isännöintiyrityksen kehityshaasteita työstettiin kompetenssilaboratoriossa, jota johtivat Helsingin yliopiston CRADLE-tutkimusyksikön (Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö / Käyttäytymistieteiden laitos / Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) professori Yrjö Engeström ja tutkija Antero Vähäpassi. http://www.helsinki.fi/cradle/g1p3.htm

Keskeisiksi haasteiksi tunnistettiin:

  • Isännöinnin ansaintamalli ja tuotteistaminen
  • Kohteen elinkaaret (strategia)
  • Kiinteistöpalvelut ja niiden hankinta elinkaaren eri vaiheissa
  • Energia- ja kunnossapitosuunnitelmat
  • IT-välineet
  • Asiakaspinnan hallinta (kiire, kommunikointi) ja
  • Kumppanuusverkoston hallinta.

Kiinteistöpäällikkö Pertti Huhtanen kirjoitti vuonna 2009 professori Yrjö Engeströmin ohjauksessa Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellinen tiedekunnassa Kasvatustieteen laitoksella Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen pro-gradu –tutkielman ”Isännöitsijä ja ilmastonmuutos – isännöinnin esteet ja mahdollisuudet energiatehokkuus-palvelujen kehittämiseen”. Tutkielmassa Huhtanen tutki, miten asuintaloisännöinti vastaa kiinteistö- ja rakentamisalan ilmastohaasteeseen energiatehokkuuspalveluja kehittämällä. Tutkimuksen kenttäkohteena oli pilottiyritys, jonka työntekijät pyrkivät kompetenssilaboratoriomenetelmän avulla löytämään uusia mahdollisuuksia työnsä kehittämiseen.

http://www.energinen.net/energia/