DIGITAIDOT – Osaamispääoma kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa

Sekä aikuisten ammatillisessa koulutuksessa että työelämässä vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan käytölle kasvavat jatkuvasti digitalisoitumisen myötä. Nämä taidot ovat yhä enenevissä määrin edellytys opintojen ja työn onnistumiselle. Aikuisten opiskelutaitoja- ja valmiuksia pitää päivittää digitaalisen ympäristön vaatimusten mukaiseksi. Tämä hanke on syntynyt vastauksena tehostaa erikoisoppilaitosten tiivistä yhteistyötä eri toimialojen ylittävän työelämän digiosaamisen kehittämisen muodossa.

Syksyllä 2014 käynnistyvässä hankkeessa on mukana Kiinteistöalan Koulutussäätiön lisäksi ovat Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Rastor Oy, joista viimeksi mainittu toimii yhteishankkeen koordinoijana.  Hankerahoittajana on oppilaitosten lisäksi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke päättyy vuoden 2015 lopussa.

DIGITAIDOT- hanke pyrkii vastaamaan digitalisoitumisen ja työelämän murroksen mukanaan tuomaan osaamisen haasteeseen. Hankkeessa mallinnetaan ja rakennetaan työkalu, joka auttaa hahmottamaan digitaalisen maailman mahdollisuuksia ja hyötyjä liiketoiminnassa (hyödyt mm. ajanhallinnan, viestinnän, yhteisöllisyyden, tiedon jakamisen ja hankkimisen, sosiaalisen median hyödyntämisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta). Tavoittena on rakentaa toimintaa tehostavia, käyttötilanteisiin soveltuvia ja tavoitteita tukevia toimintamalleja hyödyntämällä(ilmaisia) työkaluja.  Hankkeen aikana henkilökuntaa koulutetaan hyödyntämään opiskelussa ja työssä  digitalisia välineitä ja pilottiyrityksiä autetaan onnistumaan digitaalisten palvelujen hyödyntämisen taidoissa työntekjöiden digiosaamista kasvattamalla.

Lisätietoja Kehityspäällikkö Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi