Tutkimus ja kehitys > Työelämäyhteistyö > Työelämäyhteistyön kehittämishankkeita

Tutkimus ja kehitys

Työelämäyhteistyön kehittämishankkeita

Kaikessa Kiinkon toiminnassa on tavoitteena kiinteistö- ja rakentamisalan menestyksen edistäminen helposti työpaikoilla arkeen sovellettavin keinoin. Kiinko toimii risteysasemana, jossa kohtaavat uusin tutkittu tieto, liiketoiminnan tarpeet ja työelämän tuore, mutta käytännössä koeteltu asiantuntemus. Kohtaamisten tuloksena syntyy ajantasaisia tulevaisuuden osaamistarpeita tyydyttäviä koulutus- ja työelämäpalveluja.

OSINKO: Työhyvinvointia kiinteistöalalle –opas

Hankkeen työpajojen tuloksena syntynyt käytännönläheinen opas tarjoaa ajattelun välineitä hyvinvoinnin kehittämiseksi kiinteistöalan työpaikoilla.

>> Lue lisää

OSINKO: Kiinteistönvälittäjien osaamiskartoitustulokset

Yhteenveto kiinteistönvälityksen osaamiskartoituksen tuloksista OSINKO-hankkeeseen osallistuneiden yritysten osalta. Tuloksissa korostuu vastaajien luottamus omaan osaamisensa vaikka monissa osioissa mainitaan myös kehittämisalueita. Lue lisää

>> Lue lisää

OSINKO2 syventää kiinteistöalan osaamisen kehittämistä

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt myöntää jatkorahoitusta hyvin menneille hankkeille ja Kiinkon OSINKO-hankkeella on kunnia olla  yksi niistä.

>> Lue lisää

DIGITAIDOT – Osaamispääoma kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa

Sekä aikuisten ammatillisessa koulutuksessa että työelämässä vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan käytölle kasvavat jatkuvasti digitalisoitumisen myötä. Nämä taidot ovat yhä enenevissä määrin edellytys opintojen ja työn onnistumiselle. Aikuisten opiskelutaitoja- ja valmiuksia pitää päivittää digitaalisen ympäristön vaatimusten mukaiseksi. Tämä hanke on syntynyt vastauksena tehostaa erikoisoppilaitosten tiivistä yhteistyötä eri toimialojen ylittävän työelämän digiosaamisen kehittämisen muodossa.

>> Lue lisää

OSAKE tuotti hyvällä toiminnallaan OSINKOa

Syksyllä 2013 käynnistyvässä  OSINKO-hankkeessa - Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla, syvennetään niin isännöintiyritysten kuin kiinteistönvälitysalan yritysten osaamisen kehittämiseen.

>> Lue lisää

TULOS – Tulevaisuustieto liiketoiminnan ja osaamisen suunnittelussa

TULOS -hankkeen tavoitteena on tulevaisuustiedon kirkastaminen yrityksille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor, partnereina Finva, Sykli ja Kiinko.

>> Lue lisää

OSAKE-hankeen loppupäätelmä

OSAKE-hankkeessa kehitettiin isännöintiyrityksien osaamisen johtamista välittämällä tietoutta sekä luomalla pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen malli ja työkaluja. Isännöintiyrityksissä tarvitaan osaamisen johtamiseen lisää suunnitelmallisuutta ja strategista ajattelua.

>> Lue lisää

Isännöintiyritysten osaamista kehitetään

Isännöintialalla yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, ja vain harvassa yrityksessä on henkilöstöasioihin keskittynyttä asiantuntijaa tai yksikköä. OSAKE-hankkeessa luodaan pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen malli ja työkaluja.

>> Lue lisää

Verkostot työelämäpalveluissa – VETY

Verkostot työelämäpalveluissa – VETY –hanke on osa Kiinteistöalan Koulutussäätiön työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Hankkeen koordinaattorina toimi FINVA ja toisena partnerina MJK-instituutti. Opetushallitus on rahoittanut hanketta vuosina 2007-2009.

>> Lue lisää

Osaamistarpeiden ennakointihanke kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille - TYKE

Osaamistarpeiden ennakointihanke kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille on Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä kehityshanke. Pitkän ajan tavoitteena on kehittää yrityksille ja yhteisöille osaamisen kartoittamisen ja yrityksen kehityskyvyn mittaamisen välineitä. Osaamiskartoituksista kootaan tietokanta, joka on avoin kaikille käyttäjille. Opetushallitus on rahoittanut hanketta vuosina 2006 – 2009.

>> Lue lisää