Koulutus > Opiskelu Kiinkossa

Koulutus

Opiskelu Kiinkossa

Tälle sivulle olemme koonneet opiskelijalle hyödyllistä tietoa opiskelusta Kiinkossa.

Lisätietoja opiskelusta Kiinkossa

Opetusmuodot

Kiinteistöalan Koulutussäätiön Ammatillisen Oppilaitoksen pitkät koulutusohjelmat perustuvat monimuoto-opetukseen.Opettajan antama etäopetus (mm. ennakkotehtävät, oppimistehtävät,yhteenvetotehtävät, projektityöt) yhdistyy koulutuksessa tapahtuvaan lähiopetukseen. Opetetun omaksuminen todetaan tenteillä, oppimisprosessia ja sisältöä koskevilla esseillä ja kypsyyskokeella. Useissa koulutusohjelmissa käytetään verkko-oppimisympäristö Optimaa. Näiden koulutusohjelmien osallistujilla tulee olla käytössään internetyhteys ja sähköposti. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Käytännönläheinen koulutus ja työ toimivat tehokkaasti vuorovaikutuksessa. Koulutuksen tulokset näkyvät välittömästi työssä ja vastaavasti opitun soveltaminen työympäristöön helpottaa ja motivoi opiskeltavien asioiden omaksumista.

Opintopisteet

Opintojen laajuutta ja vaativuutta kuvataan opintopisteillä (op). Käytössä on EU:ssa kehitetty pistejärjestelmä (ECTS), joka tarjoaa keinon mitata ja verrata opintosuorituksia sekä siirtää niitä oppilaitoksesta ja maasta toiseen. Yhden opiskeluvuoden työmäärää vastaavalla opiskelulla saa 60 pistettä. Suomalaisessa vanhassa käytännössä opiskeluvuosi tuotti 40 opintoviikkoa (ov), joten 1,5 opintopistettä vastaa 1 vanhaa opintoviikkoa. Koulutuskohtainen opintopistemäärä määritellään opiskelijan tekemän työmäärän perusteella ja kirjallisuuden vaativuuden mukaan. Opintopisteet koostuvat harjoitusten tekemisestä, koulutuspäiviin osallistumisesta ja kirjallisuuteen tutustumisesta. Opintopiste (op) on opiskelun vaatima työpanos (opetuksen seuraaminen, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen jne.), johon opiskelijalta kuluu keskimäärin 25–30 tuntia.

Pätevöittämiseen tähtäävä täydennyskoulutus

Kiinteistöalan Koulutussäätiö järjestää myös korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta kiinteistö- ja rakentamisalalle. Koulutusohjelmat tukevat korkeakouluopintojen jälkeistä ammatillista kehittymistä ja antavat teoreettisen pohjan kansallisella tasolla tapahtuvalle pätevöitymiselle/sertifioinnille. Pätevöitymiseen tarvitaan teoreettisen  äydennyskoulutuksen lisäksi määrätty määrä ammatillista kokemusta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden sekä korkeakouluyksiköiden kanssa. Koulutus tukee samalla osallistujien elinikäistä oppimista. Kiinteistöalan Koulutussäätiö järjestää pätevöittämistä tukevia koulutusohjelmia kiinteistöliiketoiminnan, rakennuttamisen ja pääsuunnittelun alueelta.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnot ovat työelämän näyttötutkintoja. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattilaiselta edellytettävä ammattitaito tutkintotilaisuuksissa, joissa tehdään tavallisia työtehtäviä. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon suorittajan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet ja lisäksi valitaan tutkinnon suorittajalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet.

Lisätietoja ammattitutkinnoista saat: www.nayttotutkinnot.fi, www.oph.fi

Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi

Opintovapaalle jäävä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva palkansaaja tai yrittäjä voi olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuen myöntää ja maksaa Koulutusrahasto. Lisäksi aikuisopiskelija voi hakea opintolainan valtiontakausta, jonka myöntäjä on Kela. Ammattitutkintostipendi on Koulutusrahaston myöntämä tuki kriteerit täyttäville näyttötutkinnon suorittajille.

Lisätietoja koulutustuista saat
www.koulutusrahasto.fi, www.kela.fi

Oppisopimuskoulutus

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös koulutuksen järjestämisestä oppisopimuskoulutuksen muodossa. Oppisopimuskoulutusta on mahdollista järjestää ammattitutkintojen suorittamiseen, jo ammatissa olevien lisäkoulutukseen ja henkilöstökoulutukseen. Yksityiskohtaisia tietoja saat alueesi oppisopimustoimistosta ja Kiinkosta. Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä on käytössä omia oppisopimuspaikkoja, joiden myöntämisestä säätiö päättää.

Opintovapaa

Opiskelija on oikeutettu opiskelun vuoksi opintovapaaseen opintovapaalain ja -asetuksen mukaisesti. Opintovapaata koskevia tarkempia tietoja saat mm. työvoimatoimistoista ja Kiinkosta. Työnantaja ja työntekijä voivat aina myös muutoin sopia koulutukseen lähtemisestä.

Ohjelmat

Tarkemmat tiedot eri ohjelmien sisällöstä, tavoitteista ja työskentelytavoista saat kaikista koulutuksista ilmestyvistä yksityiskohtaisista esitteistä sekä pidempiin koulutusohjelmiin laadituista opinto-oppaista. Varmista, että olet mukana esitejakelussamme.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuksiin internetin kautta osoitteessa www.kiinko.fi, puhelimitse, sähköpostilla tai faksilla koulutuksen esitteessä mainittuun viimeiseen päivämäärään mennessä. Ajankohtaiskoulutuksiin ilmoittautumiset hyväksytään saapumisjärjestyksessä. Tutkintokoulutusohjelmiin on pääsääntöisesti hakumenettely.

Vahvistukset ja peruutukset

Vahvistamme ilmoittautumisen noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta osallistujalle lähetettävällä vahvistuskirjeellä tai sähköpostilla. Koulutuskohtaiset peruutusehdot on mainittu koulutusesitteissä. Ilmoitetun määräpäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme järjestelykuluina peruutusmaksun.

Osallistumismaksut

Osallistumismaksut vahvistetaan koulutusten esitteissä ja www-sivuilla ja laskutetaan pääsääntöisesti ennen koulutuksen alkamista.

Arvonlisävero koulutuksessa

Kiinteistöalan Koulutussäätiön järjestämä koulutus
Arvonlisäverolain 39–40 §:n nojalla Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen järjestämä koulutus on kaikilta osin arvonlisäverotonta koulutusta, koska koulutuksen järjestää lain tarkoittama ammatillinen oppilaitos. Sama koskee myös muita Säätiön koulutukseen liittyviä oheispalveluita sekä oppimateriaaleja.

Opiskelijan oikeusturva

Tutkintosuoritukset näyttötutkinnoissa Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa. Arviointipyyntö voi koskea tutkintoa tai sen osaa. Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta.

Oppisopimuskoulutuksessa edellä tarkoitettu pyyntö tehdään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista työnantajalle. Tietopuolisten opintojen arvioinnin sekä arviointien yhdistelmän osalta noudatetaan, mitä edellä on todettu.

Muut koulutusohjelmat ja tutkinnot
Mikäli opiskelija on tyytymätön jatkokoulutusohjelman tai valmistavan koulutuksen oppimistehtävien, harjoitustöiden, tutkielmien, projektitöiden tai muiden vastaavien opintosuoritusten arviointiin, tulee arvioinnista tehdä perusteltu kirjallinen uudelleenarviointipyyntö. Pyyntö tulee osoittaa koulutusohjelman vastuuhenkilölle tai oppilaitoksen rehtorille kolmen viikon sisällä siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvosteluperusteista. Arviointia koskevan päätöksen tekee rehtori kuultuaan arvioijaa tai arvioijia.

Henkilörekisteri

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää, että opiskelijan henkilö- ja suoritustiedot voidaan tallentaa Kiinteistöalan Koulutussäätiön opiskelijarekisteriin. Kiinteistöalan Koulutussäätiön oppilaitosasema velvoittaa raportoimaan vuosittain opiskelijatietoja viranomaisille. Julkaisemme tietoja tutkinnon suorittaneista mm. Kiinkon internetsivuilla. Opiskelijarekisterin ylläpidossa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja säädöksiä.

Opiskelijalla on oikeus tarkastaa oppilaitokseen rekisteröidyt henkilötiedot. Asiasta on sovittava oppilaitoksen edustajan kanssa. Tietojen tarkastaminen on veloituksetonta kerran vuodessa.

Majoittautuminen koulutuspäivien ajaksi

Majoitusvaihtoehtoja koulutuspäivien ajaksi löydät täältä.

Yhteystiedot

Kiinteistöalan Koulutuskeskus
Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos
Malmin asematie 6, 00700 HELSINKI
Puh. (09) 350 9290, Faksi (09) 351 1380

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kiinko.fi
Internet: www.kiinko.fi

Toimisto avoinna arkisin 8.00 – 16.00
Henkilöstön yhteystiedot kokonaisuudessaan henkilöstö sivulla.