Väitöstutkimus: Organisaatiokulttuurilla on sekä muutosta tukeva että hidastava rooli allianssiprojektin implementointivaiheissa

Kiinteistöalan Koulutussäätiön rehtori Jaana Lehdon väitöskirjassa "The Role of Organizational Culture in Transformation. Two case study in the context of retail and construction industries" tarkastellaan organisaatiokulttuurin roolia muutostilanteessa.

Tapaustutkimuksessa käsitellään organisaatiokulttuurin roolia transformaatiossa, tarkemmin yrityskaupan  integraatiovaiheessa (kaupanala) sekä allianssiprojektin kehitys- ja implementointivaiheissa (rakennusala). Väitöskirja tarkastettiin perjantaina 24.5.2019 Aalto yliopistossa. 

Organisaatiokulttuurin roolia transformaatiossa kuvattiin arvioimalla, oliko rooli muutosta estävä vai sitä tukeva. Johtopäätöksenä todettiin, että olettamukset roolista eivät olleet täysin yhteneväiset, vaan tutkimuksen merkittävimmät implikaatiot olivat kulttuuristen yhteentörmäysten eritahtisuus ja kulttuurin erilaiset roolit organisaation rakennetta noudattavissa rinnakkaisissa integraatioprosesseissa.

Rakennusalan tutkimuskohteessa omistajien ja eri sidosryhmien erilaiset taustat ja kulttuurilliset perustat hidastivat tasapainon löytämistä. Vahva panostus organisaatiokulttuurin kehittämiseen vaikutti kuitenkin siihen, että projektitiimin organisaatiokulttuurista muodostui melko yhtenäisenä muutosta tukeva. Samanaikaisesti kenttäorganisaation toimintaa leimasi varsin erilainen kulttuurillinen käyttäytymisnormisto.

Organisaatiokulttuuri on varsin kontekstisidonnainen teema. Vähittäiskauppa ja rakentaminen edustavat merkittäviä toimialoja, mutta vaikka nämä alat ovat henkilöstövaltaisia, niiden parissa on tehty vain vähän organisaatiokulttuuria koskevaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin kontekstisidonnaisuutta analysoitiin mm. omistajakulttuurin näkökulmasta ja huomioimalla eri sidosryhmien vaikutus sekä kulttuuriset normit, arvot ja perusoletukset.

Lisätietoja: rehtori Jaana Lehto, puh. 040 721 5975, jaana.lehto@kiinko.fi