Suomalaisen kiinteistövälittäjien työ on vaativaa ja kiireistä – mutta samalla entistä mielekkäämpää

Onnistumisen tuoma ilo ja mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin kannustavat välitysammattilaista työssään eteenpäin. Tärkeimpinä tekijöinä alan arvostuksen ja houkuttelevuuden lisäämisessä nähtiin olevan alan ammattilaisten osaamisen lisääminen ja alan ammattilaisten julkisuusmielikuvan kehittämisen. Nämä ja monet muut kiinnostavat asiat käyvät ilmi tuoreesta Kiinteistönvälitysalan Ammattilaiset 2017 -tutkimuksesta.

Kiinteistövälitysalan ammattilaiset –kyselytutkimus tehtiin ensimmäisen kerran 2008, toisen kerran 2011 ja kolmannen kerran vuonna 2014. Tutkimushankkeen taustalla on Kiinko, joka on toteuttanut tutkimuksen yhteistyössä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ja sen jäsenryhmittymien kanssa. Tutkimuksen toteutti HR4 Oy.

Alan ammattilaisten työ on kehittynyt mielekkäämpään suuntaan vuodesta 2014. Myös työyhteisön ja sen johdon toiminta on kohentunut. Joustava työaika miellyttää – vaikkei aina riitä kaikkeen. Vaikka 85 % vastaajista kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, johon on tyytyväinen, eivät nämä seikat kuitenkaan vaikuta vastaajan halukkuuteen suositella kiinteistönvälittäjän ammattia muille.

Onnistumisen iloa jaksamisen rajoissa

Välitystyön sisällön vahvuuksia ovat erityisesti työn itsenäisyys, haastavuus ja mielenkiintoisuus.  Myönteistä on myös se, että vastaajista yli 70 prosentin mielestä heidän työpanostaan arvostetaan työpaikalla. Tulos on suoraan verrallinen siihen osuuteen, joka kokee työpaikallaan vallitsevan ilmapiirin hyväksi (76 %).

Varjopuolena joka kolmas vastaaja (35 %) kokee työnsä stressaavaksi eikä vapaa-aika tahdo riittää kaikkien kohdalla työstä palautumiseen.

Joustava työaika miellyttää

Vastaajista ylivoimaisen enemmistön mielestä (81 %) alalla toimijat voivat päättää itsenäisesti ajankäytöstään. Samalla kuitenkin vajaa kolmannes vastaajista (31 %) koki, että heidän kokonaistyöaikansa ei välttämättä riitä laadukkaan palvelun tuottamiseksi asiakkaalle.

Kiinteistönvälittäjän keskimääräinen viikoittainen työaika on 41 – 50 tuntia viikossa. Se koostuu seuraavista tehtävistä: asiakashankinta ja asiakkuuksien hoitaminen (26 %), esittelyt (20 %), muut tehtävät (20 %), markkinointi (17 %), neuvottelut & kaupanteko (15 %) ja jälkitoimet (9 %).

Oman ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen aikaa koettiin olevan selvästi vähemmän.  Tämän osalta vastaukset vaihtelevat kuitenkin paljon. Esimerkiksi miehistä noin 55 % vastasi, että asia on heidän mielestään kunnossa.

Mitä työstä maksetaan?

Kyselyyn vastanneiden palkkasuhteisten henkilöiden keskimääräiset tulot olivat hieman vajaa 50 000 euroa ja vastausten mediaani 43 000 euroa vuodessa. Ansiotaso on säilynyt hyvin pitkälle samanlaisena kuin vuoden 2014 saaduissa tuloksissa, mikä ehkä osittain selittää ansiotasoon tyytymättömien määrän hienoista kasvua.

Kiinteistönvälitysala muuttuu – koulutuksen rooli jatkossa tärkeä

Alalla työskentelevien keskuudessa vallitsee selkeä yksimielisyys siitä, että tietotekniikan ja sosiaalisen median merkitys kiinteistönvälitystyössä lisääntyy. Tulosten mukaan tietotekniikan mukanaan tuoma kehitys ei kuitenkaan selkeästi linkity kiinteistönvälittäjän roolin muutokseen: vastaajat eivät välttämättä mieltäneet, miten tietotekniikka ja digiosaaminen muuttaisivat oleellisesti kiinteistönvälittäjän roolia tulevaisuudessa. Syynä tähän saattaa olla se, että ilmassa on niin monia samanaikaisia tekijöitä, joiden tuoman muutoksen voimakkuutta ja yleistä merkitystä on vaikea ennakoida.

Eri yritysten koulutus- ja kehittymismahdollisuuksissa koetaan edelleen paljon parannettavaa.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Virpi Slotte, Kiinko p. 0400-641007; virpi.slotte@kiinko.fi

Liiketoimintajohtaja Pekka Holopainen, Kiinko, p. 040-5121509; pekka.holopainen@kiinko.fi

Toimitusjohtaja Jukka Malila, KVKL p. 050-5112100; jukka.malila@kvkl.fi