Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kiinteistö- ja rakentamisalan suurin kehittämishaaste

Kiinko kysyi kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoilta syyskuussa 2008:
 "Mieti 10 vuoden tähtäimellä - mitkä asiat vaikuttavat alan kehitykseen?".

Erilaisia näkemyksiä saatiin verkkohaastattelussa yhteensä yli 5.000 kpl. Spontaaneissa vastauksissa nousivat vahvimmin esiin seuraavat kuusi teemaa:

 • Ympäristötietoisuus ja energiatehokkuus
 • Yksilölliset asiakastarpeet ja korkea vaatimustaso
 • Talous, omistajuus, rahoitus ja korkokanta
 • Väestön ikääntyminen
 • Ammattitaidon merkityksen kasvu
 • Rakennemuutos ja lainsäädäntö

Osallistujia pyydettiin myös priorisoimaan kerättyjä muutostekijöitä:
"Mikä on tärkeää kehittämisen kannalta?" Tärkeimmiksi nousivat

 • Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (selkeästi eniten priorisoitu asia)
 • Kustannustehokkuus ja nousevien kustannusten hallinta
 • Korjausrakentamisen kasvava tarve
 • Rakennusteknologian ja menetelmien kehitys
 • Virtuaalisuus, tietotekniikka ja internet kanavana
 • Asiakastarpeiden muutokset (ikääntyminen, etätyö, yksilöllisyys, palvelut)

Tutkimuksen taustaa

 
Kiinko tutkii osaamistarpeiden ennakointihankkeessaan toimialan muutosvoimien vaikutusta yritysten kehitysedellytyksiin ja toisaalta osaamistarpeita yrityksissä. Yhdistämällä nämä kaksi näkökulmaa luodaan uudenlainen tapa vertailla yritysten kehityskykyä ja menetelmä sen parantamiseen.
 
Projektissa yhtenä tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia tulevaisuuteen. Samalla pilotoitiin verkkopohjaisia elementtejä ennakointijärjestelmään, jonka avulla yritykset voisivat itse arvioida tulevan menestyksensä edellytyksiä ja henkilöstö voisi arvioida omaa osaamistaan.
 
Verkkopohjaiseen pohdintaan osallistui 1.174 rakentamis- ja kiinteistöalan toimijaa. Osallistujista lähes puolet toimii johdon tehtävissä, toisen puolen jakautuessa melko tasan asiantuntija- ja toimihenkilövastaajien kesken.
 
Kiinkon kehittämishankkeen seuraavassa vaiheessa tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita ja viedään eteenpäin yrityskohtaiseen käyttöön soveltuvia osaamistarpeiden ennakoinnin ja nykyosaamisen mittaamisen verkkopohjaisia työkaluja.
 
Kiinkon yhteistyökumppanina hankkeessa toimivat verkkopohjaiseen osallistamiseen ja ennakointiin erikoistunut Fountain Park Oy ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
 
Lisätietoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö  Fountain Park Oy
rehtori, kehitysjohtaja Jaana Lehto
040 721 5975
jaana.lehto@kiinko.fi
Jarkko Kuusinen
p. 040 505 0081
jarkko.kuusinen@fountainpark.com